VOMBSJÖN

2018-03-01


*Obs! två fiskevårdsområden uppdelat på norra (50:-/dagskort) och södra (50:-/dagskort)

Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Vombsjön är en av Sveriges sydligaste sjöar som delats upp i två helt skiljda kortfiskeområden:

Dessa är dels norra delen som sköts av Vombfisket (Jane & Rickard vid Sjöhusen) samt den Södra delen som sköts via en bod vid närbelägna Björkadammen.
Därav de två olika fiskekort-priserna där det kostar 75:- på norra, respektive 60:- på den södra delen.
På Vombfiske.nu så får du information och kan lösa kort för den norra delen. Men för södra delen finns en kortautmat vid Björkadammen.
Men man kan även lösa kort via e-tjänsten Fiskekort.se som INTE ska blandas ihop med den snarlika tjänsten iFiske!
Notera även att du INTE kan fiska på bägge fiskekortsområdena samtidigt, utan att ha löst kort för båda dessa.
I klartext så innebär ett löst kort för t.ex. norra delen fiske ENDAST gäller på denna och vice versa.
Ovan så finner du en länk till Fiskekort.nu om du klickar på symbolen längst till höger. Annars så finner du länken till Vombfiske.se HÄR

Vombsjön har länge ansetts som en av de bästa sjöarna i Skåne (Sverige?) med ett förnämligt bestånd av fin matabborre.
Under de första 12 åren på 2000-talet kunde man nog räkna sjöns abborrbestånd som det absolut bästa i Skåne.
Detta gäller såväl i storlek som till antal och man gick sällan "bom" på denna sjön!
Den har också ett naturligt bestånd av gös och gädda som är uppskattat såväl sommar som vinter.
Riktigt grov abborre har fångats vintern 2002-2003 på 1,7 kg ,-det är fiskafänge det!
Under åren sedan dess så har bestånden varierat där vintrarna 2008-2009 och 2009-2010 bjöd på många och extremt grova exemplar av abborre.
Därefter så har en ny omsvängning i årskullarna skett, där det nu finns massor av små exemplar och enstaka grova abborrar.
Bestånden växlar sålunda hela tiden i cykler. Däremot så har gösen gått kraftigt tillbaka de senaste 20 åren.
Vombsjön har dessvärre gått tillbaka under de allra senaste åren precis som Finjasjön och Ringsjön med en vikande fångststatistik och ett sämre fiske mot innan.
Men denna minskning kan vara tillfällig och åtgärder togs för en rad år sedan genom en fångstbegränsning på maximalt 10 abborrar per dag.

Fisketrycket har varit mycket högt beroende på sjöns närhet till stora befolkningscentra som Malmö, Lund, Trelleborg, Ystad och Eslöv.
Även gösbeståndet är känt men en radikal minskning av beståndet skedde i början av 90-talet och orsaken är okänd.

I en limnologisk forskarrapport för en del år sedan så fastställdes det att Vombsjön är norra Europas mest produktiva sjö !
Det betyder i klartext att det är den sjön med störst omsättning i näringskedjorna på ett positivt sätt.
Det råder en perfekt balans i sjön med en stor riklighet av såväl plankton, djurplankton, bytesfisk och rovfisk.
Undantag gäller för gösen som förhoppningsvis repar sig på sikt.

En annan mystisk avvikelse är en omfattande musseldöd som skedde hösten 2009. Orsaken tros bero på extremt lågt vattenstånd då.
Sjön är dricksvattentäkt för flera kommuner och då Bolmen-tunneln rasade för några år sedan, så har vattenuttaget ökat markant under en period.
Men denna har nu återställts vilket innebär att Bolmen-vattnet åter fasats in på de skånska dricksvattensystemen.
I kombination med lite nederbörd 2009, så sjönk vattennivån drastiskt och kan ha orsakat musseldöden.
Senare mätningar nyligen påvisar möjligen även en försämring av vattenkvalitén och detta är av yttersta vikt att komma till rätta med för såväl fisket som för sjön som dricksvattentäkt.

Över lag så står sig sjön dock som ett "hett mål" för många hugade sportfiskare för såväl båtfiske när sjön ligger öppen och även isfiske vintertid
Men tyvärr så ger de styvmoderliga skånska vintrarna numera ganska få fisketillfällen då sjön ligger på slättland och fryser sent.
Det innebär också att isen dessutom går upp tidigt så fort mildvädren slår till.
Dock så har några kalla vintrar under 00 och 10-talet gett ett fantastiskt uppsving för sportfisket på sjön.
Framförallt pimpelfisket har blivit och är populärt men det har också fört med sig en del negativa följder:
Neskräpningen var omfattande de senare åren och många fiskade utan fiskekort samt fångade på tok för mycket fisk.
Men åtgärder har vidtagits där medvetenheten om att ta med skräpet hem belysts tydligt för besökarna.
Dessutom så infördes fångstbegränsningen på 10 abborrar per dag för att hindra "rovfiske".

En "brevlåda" som tömmes dagligen, vid Svansjö, har underlättat för att lösa kort. Obs! Lådan tömmes DAGLIGEN.
Tillsyningsmän som övervakar fisket och kontrollerar att fiskekort har lösts är ytterligare en åtgärd som ska komma tillrätta med problemen.
Folks omedvetenhet att inte ta upp mer fisk än vad denne ämnar äta har inneburit en fångstbegränsning av abborren på sjön till max 10 abborrar per sportfiskare och dag.
Tillika så har nya bestämmelser av MIN och MAX-mått ( s.k. fönster-mått) införts på gädda och gös vilket är en växande trend på allt fler fiskevatten.

Under 2000-talet så har en förnämlig webbsida "Vombfiske.nu" byggts upp med massor av viktig information,
och den är litet unik för att omfatta en och samma sjö. Nedan så finner du en länk till Vomb-fiskets hemsida.
Notera följande: Kortförsäljningen är delad på norra och södra Vombsjön därav två kortsymboler- Se mer nedan.

Fotnot: Fångstdata "snittfisk-fördelning" är uppdaterad i februari 2006.
3D-djupkarta!
Klicka på loggan!

Fiskekort finns att köpa hos:


Norra Vombsjön:

Jane & Richard eller Leif på 0706-6314040
Länk: VOMBFISKET

Södra Vombsjön:

Bod vid Björkadammen, 046-631 53, Fiske & Fiskar Malmö, 040-26 06 77


Använd "Back-knappen" för att återvända till startsidan för sjöinformation!