KÖLDINDEX


2014-11-20

Människor och djur befinner sig i en konstant växelverkan med omgivningarna där vädret är en väsentlig faktor.
Vårt fysikaliska tillstånd beror i hög grad på variationerna i desa omgivningar.
En frisk människa vill fysikaliskt reagera vid påverkningar med olika reaktioner som att t.ex. svettas, få gåshud osv.
Men det är karaktäristiskt att vårt välbefinnande styrs av en lång kedja händelser som vi sällan lägger märke till.
Många faktorer spelar in som t.ex. ålder,kön,hälsotillstånd,humör etc.
Därför så har man sammanställt ett vedertaget "köldindex" som sammanställer en kombination av parametrar mellan människa,
-dess tillstånd och hennes fysikaliska omgivningar till en lättolkad skala.
I stort så bygger köldindex på förhållandet: Kyla-Vind-Relativ luftfuktighet.
Känslan av "köld" ökar vid ökad vind eller luftfuktighet i kombination med kylan.
Därför så är kylan i Norrland mindre "kall" än råkylan i de södra delarna av Sverige då luften i regel är mycket torrare däruppe.


Köldindex nedan beskriver vad som händer då man utsätts för köld under olika betingelser.   


Köldindex Vid konstant påverkan och korrekt klädsel
0°C till -20°C Minimal risk av förfrysning, men falsk känsla av säkerhet vid längre uppehåll.
-20°C till -40°C Tilltagande risk av förfrysning och risk för lättare förfrysning av blottad hud.
-40°C till -60°C Fara för förfrysning av blottade kroppsdelar på kort tid, stor fara för ögon ,öron,fingar,tår och andra utstickande extremiteter.
under -60°C Mycket farligt! -ögonblicklig förfrysning av blottade kroppsdelar, förfrysning av luftrör,lungor vid inandning.